Spotkanie rekrutacyjne odnośnie przyjęcia dziecka do naszego żłobka.

Jeżeli w naszych żłobkach jest wolne miejsce, to z listy rezerwowej dzwonimy do rodzica, aby umówić się na spotkanie rekrutacyjne w naszym żłobku. Spotkanie to ma na celu uświadomienie rodzica jak funkcjonuje nasz żłobek. Na takim spotkaniu rodzic ma możliwość zadawania pytań, zobaczenia warunków placówki, zapoznanie się z regulaminem, cennikiem oraz przeczytaniem umowy świadczenia usług żłobka w placówce. Na takim spotkaniu dyrektor ma możliwość poznania rodziców. Po przeprowadzonej rozmowie może stwierdzić, czy rodzice są świadomi swojej decyzji, a , co najważniejsze, czy są gotowi na rozłąkę z dzieckiem. Na spotkaniu rekrutacyjnym nie wystarczy chęć rodziców zapisania dziecka do naszego żłobka, ponieważ ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje  dyrektor żłobka. Jeżeli obie strony decydują się na współpracę, to od razu na spotkaniu zostaje podpisana umowa. Wymagamy od rodziców podjęcia decyzji na miejscu, w trakcie trwania spotkania, ponieważ znając cennik, warunki żłobka itd. tak naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać, a inni rodzice czekają na liście rezerwowej na takie spotkanie. Szanujmy swój czas i siebie wzajemnie. Na spotkaniu rekrutacyjnym rodzic przy podpisaniu umowy, uiszcza opłatę wpisowego gotówką w wysokości 200zł na środki higieniczne oraz dydaktyczne.

Zapraszamy !

Kategorie
Uncategorized

Opiekunka dziecięca w żłobku.

Zapotrzebowanie na żłobek jest ogromne. Żłobek jest potrzebny dla dzieci tak samo jak przedszkole, czy szkoła. W tych czasach żłobki są na porządku dziennym. Pragnę zwrócić uwagę, że w żłobkach mogą opiekować się dziećmi osoby tylko i wyłącznie odpowiednio wykwalifikowane, tak jak w przedszkolu, w szkole.  Osoba pragnąca opiekować się dziećmi w żłobku, nie mająca wyższego wykształcenia w odpowiednim kierunku kształcenia,  musi przejść odpowiedni, praktyczny  kurs opiekunki dziecięcej w żłobku lub w klubie dziecięcym.        

       W naszych żłobkach Panie opiekunki są wykwalifikowane w odpowiednim kierunku. Posiadają wyższe wykształcenie z pedagogiki.  Panie przez wiele lat uczyły się praktycznie i teoretycznie na uczelniach pedagogicznych, aby mogły pracować z dziećmi. Rodzice podejmujący współpracę z naszym żłobkiem już od samego początku powinni zaufać naszym Paniom. Współpraca z rodzicami w naszych żłobkach jest bardzo ważna. Nasze Panie mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, dużo empatii, są kreatywne, odpowiedzialne, zaangażowane w swoją pracę.  Wiedzą jak dziećmi się opiekować i jak dbać o ich bezpieczeństwo.
Panie opiekunki są uwielbiane przez dzieci.
W naszych placówkach wzajemny szacunek jest najważniejszy.                                        

Opiekunką/Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:

1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
2) średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1. 3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.